Točka zapisnika

8.­ Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude

Župan je podal naslednje informacije:

 • Dom starejših občanov Hrastnik: Čaka se sklep Vlade RS za začetek izgradnje ceste na Lešo. Po prejetih informacijah naj bi se zadeva obravnavala na seji Vladi RS v prihodnjem tednu, s čimer bi bili izpolnjeni vsi pogoji za pričetek gradnje ceste. Medtem je občina s pripravljalcem in direktorjem Doma starejših uskladila še zadnje podrobnosti glede dokumentacija za gradbeno dovoljenje, ki bo vložena do konca meseca marca na Upravno enoto Hrastnik.

 • Resnica: s soinvestitorji želimo vložiti dokumentacijo za gradbeno dovoljenje na Upravno enoto Hrastnik pred poletjem.

 • OIC: smo v zaključni fazi izbire izvajalcev za celotno obrtno cono (prejeli smo dve ponudbi, ki sta krepko nižji od predvidenih sredstev v proračunu, kar je iz finančnega vidika ugodno), so pa cene višje od predvidenih. Poizkušali bomo v mesecu marcu pričeti z rušitvami.

 • Kanalizacija: uvedba v delo je že bila opravljena, z deli se pričenja v drugi polovici meseca februarja. Želja je, da tudi to investicijo v večjem delu zaključimo letos.

 • Šporni park na Logu: dela se zaključujejo, večina gradbenih del je zaključenih, čaka se še odprtje asfaltnih baz, ko se bodo dela nadaljevala z vgradnjo drenažnega asfalta ter nato še z vgradnjo tartanske podlage. Obenem se ureja nova pešpot pod stadionom, ki bo kasneje povezovala športni park s parkom pod Domom starejših. Letos so v proračunu občine na postavki KS Rudnik, predvidena tudi sredstva za ureditev pešpoti od Zdravstvenega doma do Doma starejših, s čimer bo urejena pešpot od Zdravstvenega doma do Športnega parka.

 • Mlakarjevo stanovanje: zunanjost je zaključena - razen enega sloja barve, v pripravi pa je tudi dokumentacija za LAS projekt - ureditev notranjosti in vseh priključkov.

 • Energetska sanacija objektov: oddana je bila dokumentacija za energetsko sanacijo obeh objektov - Zdravstvenega doma in Vrtca Hrastnik, ki sta bila prijavljena na razpis.

 • Cesta Hrastnik- Rinaldo: cesta je popolnoma zaprta zaradi nevarnosti zdrsa skal. Direkcija RS za ceste je zagotovila, da do podaljšanja izvedbe del ne bo prišlo, izvajalci so zagotovili da bodo cesto odprli do roka, mogoče celo kakšen dan prej. Na pobudo občine in krajanov krajevne skupnosti so za tamkajšnje prebivalce zagotovljeni določeni prevozi z avtomobilom, ki ga je zagotovil izvajalec, dana je tudi pobuda, da se prioritetno za to področje uporablja prevoz prostofer, izvajalec pa je zagotovil tudi avtobusni prevoz za prevoz srednješolcev. Na cesti bo še potrebna ob odprtju asfaltnih baz zaključna preplastitev asfalta nad delu, kjer je bila cesta že zaključena.

 • Cesta od podjetja Forstek do Sp. Marna: Podpisana je pogodba za cesto , vključno s pločnikom.

 • Cesta od »Riklovega mosta« do »Pod Škalo«: Izvedla se bo preplastitev dela ceste od »Riklovega mosta« do »Pod Škalo«.

 • Cesta Hrastnik - Zidani most: Slaba novica, ker se Državni prostorski načrt podaljšuje za tri mesece. Še vedno so v Dogovoru za razvoj regij zagotovljena sredstva za I fazo (ureditev mostu čez Savo do odcepa Krnice). Če bo v mesecu aprilu Državni prostorski načrt potrjen, še lahko črpamo ta sredstva, drugače pa se pogovarjamo kako ta sredstva prerazporediti znotraj regije.

 • Lokalne ceste: Dokumenti za lokalne ceste (za lanskoletne projekte) so podpisani, čakamo izvajalce del, da pričnejo z deli, za letošnje projekte pa smo v zadnji fazi priprave dokumentacije, in bi že v mesecu marcu lahko imeli izbranega izvajalca za vse predvidene projekte

 • KSP: objavljen je razpis za direktorja Komunale Hrastnik, in v primeru, da bo postopek izbire direktorja zaključen, bo v naslednjih dneh opravil pogovor s predstavniki svetniških skupin, da se za obravnavo potrditve direktorja na občinskem svetu izvede korespondenčna seja sveta, da se ne čaka na redno sejo sveta s potrditvijo.

Primoža Frajleta je zanimalo, kdaj se bo začela izgradnja kanalizacije na Veličkovi cesti (od Škorjančeve hiše).

Mateja Smodiš je povedala, da se krajani Bobna in Čeč že od meseca julija soočajo z delno zaporo ceste, od 31.1.2022 pa s popolno zaporo ceste, so pa krajani dokaj strpni, saj se zavedajo, da mora biti cesta zaprta zaradi varnosti, saj gre za obsežen poseg z miniranjem v kamnolomu. O zapori omenjene ceste, je bila Krajevna skupnost strani izvajalca obveščena šele 24.1.2022, po tem obvestilu je bil na občini Hrastnik tudi sestanek, kjer je izvajalec obljubil, da se bo potrudili, da se dela končajo v enem mesecu in se omogoči prevoznost ceste. Teče že drugi teden od pričetka del, zato jo je zanimalo ali dela potekajo o planu.

Župan je pojasnil, da sta s predsednikom KS Boben Čeče dogovorjena, da nenapovedano opravljata ogled gradbišča in se obveščata o številu delavcev in strojev na gradbišču (2 x sta že opravila ogled in obakrat so na gradbišču dela potekala), prav tako bosta tudi v prihodnje s predsednikom aktivno opravljala oglede ali se dela nadaljujejo ali ne. V nadaljevanju je še povedal, da so tudi na občino dobili obvestilo o zapori ceste, dan preden je bila obveščena tudi krajevna skupnost, glede česar je bil tudi sam nezadovoljen.

Franci Bokal je dal pobudo, glede objave obvestil za občane Občine Hrastnik na Radiu Aktual, ki so kratki in z opombo, da ostale informacije dobijo na spletni strani občine Hrastnik. Glede na to, da vsi prebivalci niso računalniško pismeni, bi lahko dodali še kakšno telefonsko številko, kjer dobijo občani potrebne informacije, če nimajo računalnika.

Tomaž Sihur, vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe je povedal, da je za kohezijski projekt odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, po terminskem planu, ki sicer še ni potrjen, že narejena uvedba v delo, z deli pa naj bi se pričelo v prihodnjem tednu in sicer na delu ceste Pot na Kal in sočasno v KS Prapretno, kjer večinoma trase potekajo po kmetijskih zemljiščih, ki jih je pred pričetkom vegetacije potrebno vrniti v stanje, da se lahko le-te obdelujejo. Nato se bodo dela iz Prapretna selila navzdol proti centru in takrat naj bi se uredila kanalizacija tudi na Veličkovi cesti. Po terminskemu planu, naj bi bilo to v mesecu marcu oz. aprilu. Nato pa preostaneta za ureditev samo še dva odseka poleg centra, in sicer odsek Pot Josipa Brinarja in Cesta Padlih Borcev, vsa dela naj bi bila predvidoma zaključena do meseca februarja 2023.

Seja je bila zaključena ob 18:05 uri.