Točka zapisnika

7.­ Volitve in imenovanja

Imenovanje predstavnika v Svet zavoda Zasavka ljudska univerza

Uvodno obrazložitev je podal Božo Majcen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je s 15 glasovi ZA sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik kot predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zasavska ljudska univerza imenuje Suzano Venko.

Občinski svet Občine Hrastnik kot predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zasavska ljudska univerza imenuje Suzano Venko