Točka zapisnika

6.­ Premoženjsko pravne zadeve: Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022

Uvodno obrazložitev je podala Tea Primon, vodja Oddelka za razvoj, premoženjske in pravne zadeve.
To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik, sprejme Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022 in Sklep o dopolnitvi sklepa o Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet Občine Hrastnik, sprejme Dopolnitev št. 1 Letnega načrta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022 in Sklep o dopolnitvi sklepa o Letnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022