Točka zapisnika

5. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik – druga obravnava

Uvodno obrazložitev je podala Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

Župan je k obrazložitvi dodal, da je bil na to temo opravljen en sestanek s kulturnimi društvi, in dva sestanka s predsednikom Zveze kulturnih društev, na katerih so prišli do soglasja, da se poda v sprejem občinskemu svetu takšen pravilnik.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, poročilo je bilo svetnikom posredovano.

Vojka Povše Krasnik je povedala, da če so bili na prejšnji seji malo kritični do obravnave pravilnika, smo lahko sedaj zadovoljni, da so se pripombe upoštevale, da je bil sklican sestanek z predstavniki, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture, ki so podali pripombe, in da je pravilnik primeren za sprejem Lahko smo tudi ponosni, da imamo v Hrastniku ljubitelje, ki svoj prosti čas namenjajo kulturni dejavnosti, pa naj si bo to v pesmi, besedi ali igri. Katjuša Laznik je povedala, da se je izkazalo med obema obravnavama, da je prav, da se je obravnava pravilnika opravila v dveh fazah. Upa, da so društva uspela podati svoje predloge in pripombe in da bodo zadovoljni. Je pa to dokaz, da je potrebno iti v sprejem dokumentov kakšen mesec prej in jih pred sprejemom uskladiti z akterji posameznih področij.

Župan je povedal, da je namen občinske uprave, da se na pobude občinskega sveta odzove, ter popravi in uskladi kar je potrebno. Je pa v vsakem primeru mišljeno, da se merila in kriteriji vsako leto usklajujejo. Kritika je na mestu, prav je, da je pravilnik usklajen z društvi in da so le-ta zadovoljna.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik v drugi obravnavi obravnava in sprejme Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Hrastnik.

Občinski svet Občine Hrastnik v drugi obravnavi obravnava in sprejme Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Hrastnik