Točka zapisnika

4. obravnava in sprejem sklepa o izdaji soglasja k cenam
  • storitev pomoči na domu za leto 2022, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik;
  • storitev dodatnih nalog za leto 2022, ki jih izvaja Center za socialno delo Zasavje enota Hrastnik;

Uvodno obrazložitev je podal Drago Kopušar, direktor Doma starejših Hrastnik, za storitev pomoči na domu in Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve za storitev dodatnih nalog, ki jih izvaja Center za socialno delo.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, poročilo je bilo svetnikom posredovano.

Vojka Šergan se je zahvalila direktorju doma, da je v obrazložitvi omenil tudi dano pobudo s strani Svet za invalide, da se storitve, ki jih izvaja Dom starejših, predvsem nega na domu, izvajajo tudi med vikendi, prazniki in v popoldanskem času. Predlagala je, da se s strani doma naredi predlog, na kakšen način bi se te storitve izvedle in se potem lahko tudi to ovrednoti. In ko bodo občani zaznali možnost teh storitev, se bodo lažje odločali za to možnost. Z vidika Zakona o dolgotrajni oskrbi, bi bilo prav, da se tudi v naši občini naredijo ti koraki, naredi načrt in postavi rok za izpolnitev tega načrta.

Župan je še dodal, da je iz obrazložitve direktorja razumel, da ti pogovori že potekajo in je prepričan da bomo hitro imeli usklajene predloge, ki jih bomo lahko predstavili tudi na občinskem svetu.

Kristina Drstvenšek je podprla pobudo, da bi se storitev nege na domu, izvajala tudi v popoldanskem času in med vikendi, enako tudi za razvoz kosil na dom, saj iz izkušenj lahko pove, da bo zadeva med uporabniki zelo aktualna.

Občinski svet je s soglasno sprejel naslednji SKLEP : Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o soglasju k določitvi cen socialno varstvenih programov za leto 2022 v predloženi vsebini.

Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Sklep o soglasju k določitvi cen socialno varstvenih programov za leto 2022 v predloženi vsebini