Točka zapisnika

2. Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju OPPN »RESNICE S5« (Občina Hrastnik)

Uvodno obrazložitev je podala Damjana Pirc, pooblaščena občinska urbanistka.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju OPPN »Resnica S5« (Občina Hrastnik).

Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju OPPN »Resnica S5« (Občina Hrastnik)