Točka zapisnika

8. Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2022 – obravnava in sprejem

Uvodno obrazložitev je podala Suzana Venko, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti, poročilo je bilo svetnikom posredovano.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet Občine Hrastnik je sprejel Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2022