Točka zapisnika

7. Obravnava in sprejem Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik

Uvodno obrazložitev je podal Božidar Roglič, podsekretar za področje infrastrukture, informatike in energetike.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Vinko Žagar je povedal da podpira projekt, in še dodal, da bi bilo prav, če govorimo o celoviti energetski sanaciji objektov v lasti občine, da se doda k energetski sanaciji tudi objekt Glasbene šole, ki je dejansko dotrajan.

Župan je povedal, da je Glasbena šola eden od dveh objektov, ki jih še želi občina sanirati, drugi je Delavski dom. Pojasnil je, da so razpisi narejeni tako, da morata biti na razpisu prijavljena vsaj dva objekta za sanacijo, da smo upravičeni do sredstev, zato bi bilo smiselno da imamo v naslednjem paketu pri prijavi na razpis objekta Glasbene šole in Delavskega doma.

Timotej Funkel je povedal, da pozdravlja predlog in ga bo tudi podprl. Je pa dodal, da se bo potrebno v naslednjih letih pogovarjati tudi o energetski sanaciji ali pa o pridobitvi novih prostorov tudi za Komunalo Hrastnik.

Župan je povedal, da so prostori omunale eni najslabših prostorov javnih zavodov in podjetij da bomo morali o teh prostorih narediti konkreten načrt skupaj z nadzorniki ter s podjetjem.

Vojka Šergan je povedala, da podpira energetsko sanacijo objektov. Se ji pa postavlja vprašanje kdaj bomo tudi v Hrastniku šli korak naprej in se pričeli pogovarjati o sončnih elektrarnah in toplotnih črpalkah, s čimer bi javni zavodi in občina prihranili ogromno energije in porabili manj sredstev.

Župan je povedal, da se je Nacionalni energetski program zavezal, da bomo imeli do leta 2030, 27, 5% obnovljivih virov energije. Tudi Zakon o obnovljivih virih energije govori o tem, da je potrebo uporabiti tudi strehe javnih površin (šola, bazen, športna dvorana) in če bo šlo vse po načrtih bomo na seji v mesecu februarju obravnavali projekt, ki ga pripravljamo skupaj z društvi Fokus, Umanotera ter s Sončno zadrugo, kjer bi streho osnovne šole v Hrastniku namenili ravno za to, da spodbudimo rabo obnovljivih virov energije in zmanjšamo porabo stroška skozi sončno elektrarno na javnih objektih. Dalje je še povedal, da sta merilni postaji pokazali, da je onesnaženost na Dolu slabša kot v Hrastniku in to v zimskih mesecih, kar pomeni da imamo največ težav z individulanimi kurišči in tu se samo pojavlja vprašanje sončne energij, energetskih sanacij in toplotnih črpalk.

Vojka Povše Krasnik je, je pa podala pobudo, da se k sanaciji pridruži tudi večnamenski žalni objekt na Dolu pri Hrastniku.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik«, ki so ga v novembru 2021 izdelali v ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37 a, 3320 Velenje.

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik« , ki so ga v novembru 2021 izdelali v ADESCO d.o.o., Koroška cesta 37 a, 3320 Velenje