Točka zapisnika

6. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi višine letne stopnje neprofitne najemnine v letu 2022 za stanovanja v lasti Občine Hrastnik

Uvodno obrazložitev je podal Sebastjan Landekar, strokovni sodelavec za področje upravljanja s premoženjem.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Razprave ni bilo.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval in sprejel sklep o višini letne stopnje neprofitne najemnine za leto 2022.