Točka zapisnika

5. Poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v lasti Občine Hrastnik s predlogom sklepa za odpis- obravnava in sprejem

Uvodno obrazložitev je podal Sebastjan Landekar, strokovni sodelavec za področje upravljanja s premoženjem.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za gospodarski razvoj in proračun, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Vojka Povše Krasnik je povedala, da ko pogledamo naslove, kje vsi dolžniki stanujejo, gre tu zgolj za premetavanje denarja in poplačilo sodnih stroškov, ki ne bodo nikoli izterljivi. Vidi se, da so nekatera stanovanja lepa, in potrkala bi na vrata CSD, naj socialne delavke malo pogledajo, tudi osebne stečaje posameznikov in slej ko prej bo potrebno razmišljati o ljudeh, ki res živijo na socialnem robu in da se jim zagotovijo manjša stanovanja in primerna za njihovo preživetje.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik na dan 31.12.2016.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Odpišejo se terjatve iz naslova neizterljivih najemnin do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik v skupni višini 18.077,45€, ki so zavedene v poslovnih knjigah pri upravniku Komunala Hrastnik d.o.o, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik.

Občinski svet Občine Hrastnik je obravnaval poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik na dan 31.12.2016
Odpišejo se terjatve iz naslova neizterljivih najemnin do najemnikov stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Hrastnik v skupni višini 18.077,45 €, ki so zavedene v poslovnih knjigah pri upravniku Komunala Hrastnik d.o.o, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik.