Točka zapisnika

4. Program dela in razvoja po dejavnostih javnega podjetja Komunal Hrastnik d.o.o. v letu 2022 – obravnava in sprejem

Uvodno obrazložitev je podal Ernest Gričar, tehnični direktor Komunale Hrastnik d.o.o.

To točko dnevnega reda je obravnaval Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo, poročilo odbora je bilo svetnikom posredovano.

Občinski svet je s 14 glasovi ZA sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik je potrdil 1. predlog Proračuna Občine Hrastnik za leto 2022 z Odlokom o proračunu Občine Hrastnik za leto 2022, kot primerno osnovo za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna za leto 2022.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt prodaje finančnega premoženja Občine Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022.

Občinski svet Občine Hrastnik potrjuje Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2022