Točka zapisnika

0. Ugotovitev sklepčnosti

ZAPISNIK 22. redne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, ki je potekala v četrtek, 16.12.2021, s pričetkom ob 17.00 uri v Dvorani delavskega doma Hrastnik.

Sejo je pričel in vodil župan Marko Funkl. Na njej je bilo prisotnih 15 članov Občinskega sveta. Opravičeno odsotni so bili Gregor Jelenko, Mateja Smodiš In Ksenija Jakopič.

Prisotni so bili tudi:

 • Ivana Assayed – direktorica občinske uprave
 • Tomaž Sihur – vodja Oddelka za prostor, okolje in gospodarske javne službe
 • Lara Gornik – vodja Oddelka za proračun, finance in administrativne zadeve
 • Suzana Venko – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
 • Tea Primon – vodja Oddelka za razvoj, premoženjske in pravne zadeve
 • Sebastjan Landekar – strokovni sodelavec za področje upravljanja s premoženjem
 • Božidar Roglič – podsekretar za področje infrastrukture, informatike in energetike
 • Andreja Pavlič Udovč – višji svetovalec za premoženjske in pravne zadeve
 • Danijela Milošević – strokovna sodelavka
 • Ernest Gričar - tehnični direktor Komunale Hrastnik d.o.o.
 • Janez Dornik - snemalec

Po uvodnem pozdravu in ugotovitvi sklepčnosti je župan predlagal razširitev dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta z novima točkama in sicer, novo 12. točko Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik in novo 13. točko Sklep o uvedbi videonadzora na območju Občine Hrastnik. S predlagano razširitvijo dnevnega reda, bi se točke dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta ustrezno preštevilčile.

Vinko Žagar je povedal, da se strinja, da se naknadno dodajajo na dnevne reda takšne točke kot je uvedba videonadzora, katere sprejetje je zaradi vandalizma, ki se dogaja skoraj urgentna. Podal pa je pripombo glede sklicevanja sej in gradiv na splošno, saj vse večkrat svetniki dobivajo sklice sej brez gradiv, oz. gradiva prihajajo kasneje. Meni da to ni dobra praksa in prav je da se občinska uprava potrudi in pripravi gradiva pravočasno, v nasprotnem pa naj se seja skliče kasneje, saj je premalo časa, za pripravo svetnikov na sejo, če gre za zahtevna gradiva. Podal je pobudo, da se to v prihodnje spremeni.

Podal pa je še pobudo za umik točke Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik z dnevnega reda 22. redne seje in sicer iz razloga,da se pravilnik preden gre na sejo občinskega sveta posreduje društvom ali vsaj Zvezi kulturnih društev v mnenje, saj se mu ne zdi prav, da bi z novim pravilnikom naredili tako korenito spremembo brez mnenja ali strinjanja oz. soglasja društev in ZKD in da se tudi akterji katerih se pravilnik tiče, do njega opredelijo, preden o njem odločajo svetniki. Razdelitev sredstev pa naj se letos opravi na način kot do sedaj - po starem pravilniku, saj tudi vrednotimo programe društev za nazaj.

Župan je povedal, da se strinja glede pravočasnega posredovanja gradiva svetnikom, in pojasnil, da je bilo s sklicem seje posredovano gradivo za proračun, ki mora biti pred ostalim gradivom, v skladu s pravilnikom in statutom, kasneje bilo poslano ostalo gradivo, razen teh dveh točk, ki sta kot dopolnitvi dnevnega reda. Za kar se opravičuje in če bi na občinski upravi imeli več resursov, bi tudi gradivo sigurno bilo prej pripravljeno in posredovano.

O predlogu razširitve in o umiku točke se je opravilo glasovanje.

Občinski svet je z 12 glasovi ZA sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Predlog za razširitev dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta z novo 12. točko Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik.

Občinski svet je soglasno sprejel naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Predlog za razširitev dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta z novo 13. točko Sklep o uvedbi videonadzora na območju Občine Hrastnik.

Občinski svet z 9 glasovi PROTI in 5 ZA ni sprejel naslednjega SKLEPA: Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Predlog za umik točke Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik z dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta.

Občinski svet je z 12 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel naslednji dnevni red:

 1. Potrditev Zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 4.11.2021, in pregled realizacije sklepov sprejetih na 21. redni seji Občinskega sveta občine Hrastnik
 2. Proračun občine Hrastnik za leto 2022 – druga obravnava
 3. Izdaja soglasja k zadolžitvi Komunale Hrastnik d.o.o.
 4. Program dela in razvoja po dejavnostih javnega podjetja Komunal Hrastnik d.o.o. v letu 2022 –obravnava in sprejem
 5. Poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v lasti Občine Hrastnik s predlogom sklepa za odpis-obravnava in sprejem
 6. Obravnava in sprejem sklepa o določitvi višine letne stopnje neprofitne najemnine v letu 2022 za stanovanja v lasti Občine Hrastnik
 7. Obravnava in sprejem dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Hrastnik« - Vrtec Dolinca in ZD Hrastnik
 8. Letni program športa v občini Hrastnik za leto 2022 – obravnava in sprejem
 9. Letni program uresničevanja kulturnih programov v občini Hrastnik za leto 2022 -obravnava in sprejem
 10. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Hrastnik – obravnava in sprejem
 11. Poročilo Zdravstvenega doma Hrastnik
 12. Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik
 13. Sklep o uvedbi videonadzora na območju Občine Hrastnik
 14. Informacije župana o aktualnih zadevah ter vprašanja in pobude Plan sej Občinskega sveta Občine Hrastnik za leto 2022
Člani občinskega sveta so sprejeli dnevni red
Občinski svet Občine Hrastnik sprejme Predlog za razširitev dnevnega reda 22. redne seje občinskega sveta z novo 12. točko Soglasje k spremembam Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik